Regulamin

REGULAMIN I OPŁATY -
6. PKO Bydgoski Festiwal Biegowy 2021
17, 18, 19 września 2021

W związku z epidemią COVID-19 organizatorzy PKO Bydgoskiego Festiwalu Biegowego postanowili o zachowaniu zeszłorocznej formuły rozgrywania zawodów w 2020 roku w związku z obostrzeniami administracyjnymi pozwalającymi na rozgrywanie zawodów w ograniczonym zakresie.
Każdy uczestnik otrzyma możliwość dowolnej ilości startów w weekend 17-19 września 2021 na zabezpieczonej trasie zawodów z pomiarem czasu.
Dostępne będą starty na 3 dystansach: 5km, 10km, 21,195km.
Zawodnicy stratować będą indywidualnie z zachowaniem reżimu sanitarnego, a jeżeli aktualnie obowiązujące przepisy na to pozwolą to Organizator przygotuje starty grupowe zgodnie z wytycznymi.


Regulamin i opłaty - 5,10 i 21,195 km

I. CELE IMPREZY
1. Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej. Popularyzacja aktywności fizycznej jako sposób na zwiększenie odporności w czasie pandemii koronawirusa COVID-19.
2. Promocja miasta Bydgoszczy w Polsce i na świecie.

II. ORGANIZATOR
1. Organizatorami Bydgoskiego Festiwalu Biegowego (dalej także jako „Festiwal”), w ramach którego organizowany jest Półmaraton (dalej także jako Bieg) są Stowarzyszenie Maraton Bydgoski oraz Ars Athletica Bydgoszcz Sp. z o.o. Sp. k.
2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją Festiwalu, zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, innych obowiązujących przepisów prawa oraz zgodnie z Regulaminem zawodów jest Stowarzyszenie Maraton Bydgoski oraz Ars Athletica Bydgoszcz Sp. z o.o. Sp. k..
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do wzięcia udziału w Biegu, zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Osobom, które podały dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania oraz odwołania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie. Organizator może przetwarzać dane osobowe w związku z organizacją Festiwalu także we współpracy z innymi podmiotami, w zakresie koniecznym do prawidłowej organizacji Festiwalu i Biegu.
Zawodnikom przysługują prawa do: a) dostępu do danych, b) sprostowania danych, c) usunięcia danych, d) ograniczenia przetwarzania danych, e) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych , w tym również w postaci wizerunku w dowolnym momencie, f) wniesienia skargi Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na przetwarzanie ich danych przez Administratora.

III. TERMIN I MIEJSCE
1. Bieg odbędzie się w dniach 17, 18, 19 września 2021 r. w Bydgoszczy lub dodatkowo w formie wirtualnej (o czym organizator poinformuje w osobnym komunikacie i otworzy na ten bieg niezależne zapisy).
2. Planowany harmonogram dostępny będzie na stronie internetowej Organizatora: www.pkobydgoskifestiwalbiegowy.pl
3. Miejsce, godzina startu oraz szczegółowa trasa Biegu będzie dostępna na Stronie Internetowej.
4. W Biegu mogą wziąć udział wyłącznie Uczestnicy, zarejestrowani do udziału w Biegu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
5. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany daty i/lub miejsca Biegu, przy czym Uczestnik, zostanie o tym zawiadomiony poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na Stronie Internetowej nie później niż 24 godziny przed rozpoczęciem Biegu oraz w formie mailowej. Dokonanie zmian w powyższym zakresie nie skutkuje powstaniem ze strony Organizatora dodatkowych zobowiązań w stosunku do Uczestnika ani jakichkolwiek roszczeń Uczestnika w stosunku do Organizatora.
6. Długość trasy Biegu wynosi: 5km, 10 km lub 21,195km
7. Trasa biegu zostanie oznaczona.
8. Uczestnicy na starcie ustawiają się indywidualnie wg swoich preferencji odnośnie godziny startu. W związku z COVID-19 podczas zawodów będą obowiązywały aktualne obostrzenia epidemiologiczne. Organizator zorganizuje starty grupowe zgodnie z aktualnie obowiązującymi limitami ilości uczestników. Każdy Uczestnik podczas rejestracji ma obowiązek zadeklarowania rekordu życiowego na wybranym dystansie, odpowiadającemu jego rzeczywistym możliwościom biegowym. Debiutanci wpisują szacowany (planowany) rezultat.
9. Na trasie Biegu przebywać mogą jedynie Uczestnicy Biegu, obsługa Biegu oraz osoby i pojazdy posiadające przepustkę Organizatora.
10. Automatyczny pomiar czasu wykonany będzie przy wykorzystaniu chipa dostarczonemu każdemu Uczestnikowi.

IV. LIMIT CZASU I KONTROLE
1. Każdy uczestnik zobligowany jest do pokonania danego dystansu w godzinach funkcjonowania biura zawodów. tj.
Piątek 17 września: 18:00-22:00
Sobota 18 września: 9:00 - 15:00
Niedziela 19 września: 9:00 - 15:00
2. Uczestnicy, którzy nie dobiegną do mety w limicie czasu,zobowiązani są do przerwania Biegu i zejścia z trasy. Uczestnicy ci nie będą klasyfikowani.
3. Uczestnicy, którzy po upływie regulaminowego czasu pozostaną na trasie czynią to na własną odpowiedzialność, stosowną do obowiązujących przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu cywilnego. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu uszkodzenia ciała lub uszczerbku na zdrowiu tych Uczestników
4. Uczestnik, który celowo skraca trasę biegu wyznaczoną przez Organizatora, używa chipa do pomiaru czasu w niewłaściwy sposób lub podał fałszywe dane podczas rejestracji może zostać zdyskwalifikowany.

V. PUNKTY NAWADNIANIA I MEDYCZNE
1. Punkt nawadniania będą zlokalizowane na każdej 5-kilometrowej pętli.
2. Punkty medyczne będą znajdowały się w okolicy STARTu i METy zawodów będą obsługiwane przez ratowników medycznych.

VI. UCZESTNICTWO
1. Impreza ma charakter otwarty. Prawo startu mają osoby, które najpóźniej w dniu 17.09.2021 r. ukończą 16 lat oraz spełnią warunki, o których mowa poniżej.
2. Warunkiem udziału w Biegu jest:
a. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego.
b. Wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu oraz przepisów IAAF (International Association of Athletics Federations), dostępnych na stronie internetowej .
c. Akceptacja udziału w Biegu i imprezach towarzyszących na własną odpowiedzialność (Oświadczenie ), mając na uwadze niebezpieczeństwa i ryzyka wynikające z charakteru i długości Biegu, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty (pogorszenia) zdrowia lub życia. W Biegu powinny uczestniczyć wyłącznie osoby posiadające dobry stan zdrowia, nieposiadające przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w Biegu.
d. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika podanych w formularzu zgłoszeniowym, o którym mowa powyżej, w tym w oświadczeniu Uczestnika o stanie zdrowia pozwalającym mu na udział w Festiwalu, a także zgody na zamieszczanie danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, płci, roku urodzenia, narodowości, adresu e-mail oraz wizerunku w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych i w formie drukowanej oraz na przesyłanie przez Organizatora na wskazany adres mailowy Uczestników informacji dotyczących promocji i marketingu produktów i usług sponsorów i partnerów Festiwalu oraz ankiet i informacji organizacyjnych dotyczących Festiwalu.
e. Dokonanie zgłoszenia na zasadach określonych w ustępie VII Regulaminu poniżej.
f. Poddanie się weryfikacji w Biurze Zawodów w dniach jego funkcjonowanie, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
g. Organizatorowi przysługuje prawo do udzielenia oficjalnym partnerom oraz sponsorom Festiwalu sublicencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku, o którym mowa poniżej, w zakresie nie szerszym niż zakres udzielonej mu licencji.
h. Wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystanie i przetwarzanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku. Uczestnik udziela Administratorowi danych osobowych i Organizatorowi niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie licencji na wykorzystanie i przetwarzanie utrwalonego wizerunku na następujących polach eksploatacji:
i. Utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie,
ii. Udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom egzemplarza lub kopii, na której utrwalono wizerunek w celu wykorzystania do promocji sponsora lub oficjalnego partnera w zakresie jego udziału w Festiwalu,
iii.Każdy uczestnik musi być bezwzględnie zdrowy, musi dobrowolnie poddać się badaniu temperatury ciała oraz realizować wszelkie obostrzenia sanitarne zgodnie z zaleceniami organizatora. Dodatkowo w przypadku konieczności posiadania aktualnych badań lekarskich - każdy uczestnik jest zobowiązany do ich dostarczenia na własny koszt,
iv. Zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku,
v. Publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
vi. Zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i bilbordach,
vii. Emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych,
viii. Publikowanie zdjęć uczestnika z udziału w Biegu w postaci zdjęć z trasy biegów (link do zdjęć i materiałów video zostanie umieszczony przy nazwisku uczestnika).
3. Odbieranie pakietów i numerów startowych odbywać się będzie podczas weryfikacji
Uczestników, na podstawie okazanego do wglądu dokumentu identyfikacyjnego ze zdjęciem.
W związku z koniecznością wprowadzenia dodatkowych wytycznych sanitarnych, odbiór pakietów jest możliwy jedynie osobiście, z dowodem tożsamości.
4. Odbiór pakietów startowych odbywa się wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Nie ma możliwości przesyłania pakietów startowych na adres Uczestnika.
5. Pakiety startowe będą wydawane w dniach 17-19.09.2021 r. w Biurze Zawodów w godzinach funkcjonowania Biura. O dokładnej lokalizacji oraz godzinach funkcjonowania Biura Zawodów, Organizator poinformuje Uczestników za pośrednictwem Strony Internetowej, nie później niż na 3 (trzy) dni przed rozpoczęciem Biegu.
6. W związku z ogłoszonym stanem epidemii COVID-19 i zaleceniami sanitarnymi, organizator nie zapewnia szatni ani natrysków.
7. Uczestnicy mogą oddać do depozytu rzeczy osobiste, zapakowane w torby lub worki dostępne w depozycie, które zostaną oznaczone specjalnym numerem depozytowym. W przypadku zagubienia numeru startowego przez Uczestnika, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pobranie rzeczy z depozytu przez inną osobę.
8. Uczestnicy mają obowiązek przestrzegania porządku publicznego, poleceń służb porządkowych oraz poszanowania pozostałych Uczestników Biegu. Organizator ma prawo usunąć z terenu Biegu osoby, które zakłócają porządek publiczny, przebieg Biegu lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem, przepisami IAAF lub PZLA.
9. Podczas Biegu wszyscy Uczestnicy zobowiązani są posiadać numery startowe przymocowane z przodu koszulki startowej. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości powoduje dyskwalifikację.
10. Podczas biegu wszyscy Uczestnicy zobowiązani są posiadać chip do pomiaru czasu.
11. Przed biegiem Uczestnicy będą mieli możliwość skorzystania z przebieralni. Po Biegu Uczestnicy będę mieli możliwość skorzystania z przebieralni oraz punktów odświeżania.
12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników pozostawione na trasie Biegu.
13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone przez Uczestników w wyniku uczestnictwa w Biegu.
14. Uczestnicy przyjmują do wiadomości i zgadzają się, że Organizator będzie uprawniony do odmówienia Uczestnikowi uczestnictwa w Biegu w przypadku nieprzestrzegania przez Uczestnika niniejszego Regulaminu, poleceń personelu Organizatora, lub przedstawicieli Organizatora podczas Biegu.
VII. ZGŁOSZENIA
1. Zgłoszenia przyjmowane są: poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na Stronie Internetowej.
2. O udziale Uczestników w Biegu decyduje kolejność zgłoszeń oraz wniesienie opłaty startowej. Za termin wniesienia opłaty uważa się datę i godzinę uznania rachunku bankowego Organizatora lub uiszczenia opłaty w Biurze Zawodów.
3. Zgłoszenia przyjmowane są na Stronie Internetowej do dnia 12.09.2021 r. W dniach 17-19.09.2021 r. zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie w Biurze Zawodów w godzinach jego funkcjonowania. Organizator poinformuje Uczestników o lokalizacji Biura Zawodów oraz godzinach jego funkcjonowania, za pośrednictwem Strony Internetowej, nie później niż na 3 dni przed rozpoczęciem Biegu.
4. Za zgłoszenie uważa się rejestrację w systemie zgłoszeniowym Biegu na Stronie Internetowej lub w Biurze Zawodów i wpływu na konto Organizatora opłaty za pakiet startowy.
5. Opłata startowa jest przeznaczona na pokrycie kosztów organizacyjnych Biegu i nie jest równoznaczna z zakupem pakietu startowego.
6. W skład podstawowego pakietu startowego wchodzą: numer startowy, chip do pomiaru czasu, medal na mecie, dostęp do punltu żywieniowego, możliwość nielimitowanej ilości startów na trzech dystansach w ramach Festiwalu.
Istnieje możliwość pakietu startowego powiększonego o dodatkowe świadczenia, które realizowane będą podczas trwania Festiwalu.
7. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Termin do wniesienia opłaty to 14 dni od momentu zarejestrowania się uczestnika biegu, po tym terminie link do płatności może wygasnąć.
8. Opłata startowa za udział w PKO Bydgoskim Festiwalu Biegowym wynosi:
• 19,99 zł dla pierwszych 50 zawodników
• 29,99 zł do 31 maja 2021
• 39,99 zł do 30 lipca 2021
• 49,99 zł do 31 sierpnia 2021
• 59,99 zł do 12 września 2021
• 89,99 zł w dniu otwarcia biura zawodów

VIII. KLASYFIKACJE
1. Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu wykonywany za pomocą chipa. Na trasie Biegu znajdować się będą maty pomiarowe, odnotowująca pojawienie się Uczestnika w punkcie kontrolnym pomiaru czasu. Brak pojawienia się Uczestnika na danym punkcie może spowodować dyskwalifikację uczestnika oraz drużyny, w której był zgłoszony.
2. Podczas Biegu prowadzone będą następujące klasyfikacje Uczestników:
a. klasyfikacja Open Kobiet i Mężczyzn
b. klasyfikacja zespołowa: zespół składa się z minimum trzech osób startujących indywidualnie w ramach jednego dystansu. Do klasyfikacji zespołowej dla każdego dystansu brana jest suma miejsc trzech najlepszych członków zespołu.
c. klasyfikacje wiekowe:
Kobiety
Open
K 16 (16-24 lat)
K 25 (25 - 29 lat)
K 30 (30 - 34 lat)
K 35 (35 - 39 lat)
K 40 (40 - 44 lata)
K 45 (45 - 49 lat)
K 50 (50 - 54 lata)
K 55 (55-59 lat)
K 60 (60-64 lata)
K 65+ (65 lat i więcej)

Mężczyźni
Open
M 16 (16-24 lat)
M 25 (25 - 29 lat)
M 30 (30 - 34 lat)
M 35 (35 - 39 lat)
M 40 (40 - 44 lata)
M 45 (45 - 49 lat)
M 50 (50 - 54 lata)
M 55 (55-59 lat)
M 60 (60-64 lata)
M 65+ (65 lat i więcej)

Klasyfikacja półmaratonu jest jednocześnie klasyfikacją Mistrzostw Polski Amatorów w półmaratonie.

W tej klasyfikacji weźmie udział każdy biegacz, który w czasie trwania Festiwalu (w piątek, sobotę lub niedzielę) przebiegnie dystans półmaratonu.

W przypadku kilkukrotnego pokonania trasy, liczyć się będzie najlepszy osiągnięty rezultat na tym dystansie. Warunkiem udziału w Mistrzostwach Polski Amatorów jest zgłoszenie elektroniczne zgłoszenie i opłacenie wpisowego oraz brak licencji zawodniczej PZLA.

IX. NAGRODY
1. Zwycięzcy w kategorii OPEN kobiet i mężczyzn, (miejsca 1-3 na dystansach 5km, 10km i Mistrzostwa Polski Amatorów w Półmaratonie), otrzymują pocztą statuetki i nagrody rzeczowe. Zwycięzcy kategorii wiekowych, drużynowych i innych otrzymają specjalne dyplomy w wersji elektronicznej.
2. Wszyscy Uczestnicy, którzy ukończą Bieg w godzinach pracy Biura Zawodów, otrzymają medal.
3. W związku z ogłoszonym stanem epidemii COVID-19 i zaleceniami sanitarnymi, organizator nie przeprowadzi dekoracji, a nagrody dla najlepszych zawodników zostaną przesłane pocztą na adres wskazany przez zawodników w formularzu zgłoszeniowym.


X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie Biegu, w czasie jego trwania i bezpośrednio po jego zakończeniu.
2. Organizator posiada ubezpieczenie OC. Ubezpieczenie NW w czasie Biegu wymaga osobnej polisy wykupionej indywidualnie przez Uczestnika we własnym zakresie.
3. Przebywanie na trasie Biegu bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę trasy. W szczególności zabrania się poruszania po trasie Biegu na rowerach, deskorolkach i innych urządzeniach mechanicznych oraz ze zwierzętami.
6. Przekazanie swojego numeru startowego innej osobie za jej zgodą powoduje dyskwalifikację Uczestnika jak również osoby, której Uczestnik przekazał numer. Prawo do uczestnictwa w Biegu nie podlega przeniesieniu na osoby trzecie ani wymianie na pieniądze.
7. Pisemne protesty dotyczące organizacji lub wyników Biegu, należy kierować do Biura Organizacyjnego Biegu (e-mail: kontakt@pkobydgoskifestiwalbiegowy.pl ), w nieprzekraczalnym terminie 24 godzin od zakończenia Biegu. Protesty rozstrzyga Komisja powołana przez Komitet Organizacyjny – decyzje Komisji są ostateczne. Protesty będą rozpatrywane w terminie 3 dni od dnia wpływu protestu. Po tym terminie wyniki Biegu stają się wynikami oficjalnymi. Organizator nie zezwala na przekazywanie pakietów startowych na cele jakichkolwiek konkursów bez uzyskania pisemnej zgody Organizatora.
8. Organizator jest uprawniony do przeprowadzenia kontroli antydopingowej wśród wybranych Uczestników
9. Koszty opłaty za pakiet startowy, koszty dojazdów oraz innych świadczeń pokrywają Uczestnicy Biegu lub organizacje ich delegujące.
10. Organizator ma prawo dokonania zmiany niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie sytuacji Uczestników, w szczególności w zakresie praw nabytych na podstawie niniejszego Regulaminu. Ewentualne późniejsze zmiany niniejszego Regulaminu obowiązują od daty ich publikacji na Stronie Internetowej
11. Wyniki będą opublikowane na Stronie Internetowej oraz przekazane do informacji mediów
12. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bezpodawania przyczyn.
13. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
14. Organizator rozstrzyga o formule przeprowadzenia zawodów
15. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko.
16. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w zawodach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwości odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.
17. Każdy uczestnik akceptując regulamin potwierdza iż stan jego zdrowia pozwala mu na start w zawodach i nie istnieją żadne przeciwwskazania zdrowotne do wzięcia udziału w tak intensywnym wysiłku jakim są zawody.
18. W przypadku odwołania lub zmiany terminu Zwodów z niezależnego od organizatora, np.: pandemii COVID-19 czy innej siły wyższej, Zawodnik wyraża zgodę na otrzymanie vouchera o wartości pełnej kwoty wpisowego wraz z wybranym rozszerzeniem pakietu startowego.
Voucher będzie można wykorzystać w ramach rejestracji na PKO Bydgoski Festiwal Biegowy, który odbędzie się w zmienionym terminie lub w kolejnym roku.
19. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.

ZGŁOŚ SWÓJ UDZIAŁ W BIEGU
ZAREJESTRUJ SIĘ!