PKO Bydgoski Festiwal Biegowy

4 - 6 września 2020


Regulamin i opłaty – Rolkarska 10 i półmaraton


I. CELE IMPREZY

1 Popularyzacja i upowszechnianie biegania i jazdy na rolkach jako najprostszej formy aktywności ruchowej.

2 Promocja miasta Bydgoszczy w Polsce i na świecie.

II. ORGANIZATOR

1 Organizatorami Bydgoskiego Festiwalu Biegowego (dalej także jako "Festiwal"), w ramach którego organizowany jest bieg Rolkarska dziesiątka (dalej także Rolki Fitness lub Bieg) oraz Rolkarski półmaraton (dalej także Rolki PRO lub Bieg) a razem nazywane "Biegami" Stowarzyszenie Maraton Bydgoski oraz Ars Athletica Bydgoszcz Sp. z o.o. Sp. k..

2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją Festiwalu, zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, innych obowiązujących przepisów prawa oraz zgodnie z Regulaminem zawodów Stowarzyszenie Maraton Bydgoski oraz Ars Athletica Bydgoszcz Sp. z o.o. Sp. k.

3 Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do wzięcia udziału w Biegu, zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Osobom, które podały dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania oraz odwołania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie. Organizator może przetwarzać dane osobowe w związku z organizacją Festiwalu także we współpracy z innymi podmiotami, w zakresie koniecznym do prawidłowej organizacji Festiwalu i Biegu.

Zawodnikom przysługują prawa do: a) dostępu do danych, b) sprostowania danych, c) usunięcia danych, d) ograniczenia przetwarzania danych, e) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych , w tym również w postaci wizerunku w dowolnym momencie, f) wniesienia skargi Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na przetwarzanie ich danych przez Administratora.

III. TERMIN I MIEJSCE

1 Bieg odbędzie się w dniu 12.05.2019 r. w Bydgoszczy.

2 Planowany harmonogram dostępny będzie na stronie internetowej Organizatora: pod adresem Stroną Internetową".

3 Miejsce, godzina startu oraz szczegółowa trasa Biegu będzie dostępna na Stronie Internetowej.

4 W Biegu mogą wziąć udział wyłącznie Uczestnicy, zarejestrowani do udziału w Biegu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

5 Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany daty i/lub miejsca Biegu, przy czym Uczestnik, zostanie o tym zawiadomiony poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na Stronie Internetowej nie później niż 24 godziny przed rozpoczęciem Biegu oraz w formie mailowej. Dokonanie zmian w powyższym zakresie nie skutkuje powstaniem ze strony Organizatora dodatkowych zobowiązań w stosunku do Uczestnika ani jakichkolwiek roszczeń Uczestnika w stosunku do Organizatora.

6 Długość trasy "Biegu Fitness" wynosi: około 10 km.

7 Długość trasy "Biegu PRO" wynosi: około 20 km.

8 Uczestnicy na starcie ustawiają się wg kolejności, według deklarowanych najlepszych rezultatów w innych biegach. Każdy Uczestnik podczas rejestracji ma obowiązek zadeklarowania rekordu życiowego na wybranym dystansie, odpowiadającemu jego rzeczywistym możliwościom biegowym. Debiutanci wpisują szacowany (planowany) rezultat.

9 Na trasie Biegu przebywać mogą jedynie Uczestnicy Biegu, obsługa Biegu oraz osoby i pojazdy posiadające przepustkę Organizatora.

10 Automatyczny pomiar czasu wykonany będzie przy wykorzystaniu chipa dostarczonemu każdemu Uczestnikowi.

IV. LIMIT CZASU I KONTROLE

1 Uczestników obowiązuje limit czasu wynoszący:

a Rolki Fitness 1h – czas liczony od strzału startera (czas brutto)

b Bieg PRO: 1h 30 min – czas liczony od strzału startera (czas brutto)

2 Uczestnicy, którzy nie dobiegną do mety w limicie czasu, zobowiązani są do przerwania Biegu i zejścia z trasy. Uczestnicy ci nie będą klasyfikowani.

3 Uczestnicy, którzy po upływie regulaminowego czasu pozostaną na trasie czynią to na własną odpowiedzialność, stosowną do obowiązujących przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu cywilnego. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu uszkodzenia ciała lub uszczerbku na zdrowiu tych Uczestników.

4 Uczestnik, który celowo skraca trasę biegu wyznaczoną przez Organizatora, używa chipa do pomiaru czasu w niewłaściwy sposób lub podał fałszywe dane podczas rejestracji może zostać zdyskwalifikowany.

5 Prawo udziału w zmaganiach Rolek fitness mają tylko uczestnicy poruszający się na rolkach z wysokim butem (rolki rekreacyjne) i kółkami nie przekraczającymi średnicy 90 milimetrów. Osoby niespełniające tych wymogów będą zdyskwalifikowane. Organizator zastrzega sobie prawo do sprawdzenia rolek zawodników przed startem.

V. PUNKTY NAWADNIANIA I MEDYCZNE

1 Organizator na trasie zapewni punkty nawadniania i punkty medyczne.

2 Liczba i lokalizacja punktów nawadniania oraz punktów medycznych zostanie podana na Stronie Internetowej.

VI. UCZESTNICTWO

1 Impreza ma charakter otwarty. Prawo startu mają osoby, które najpóźniej w dniu 12.05.2019 r. ukończą 16 lat oraz spełnią warunki o których mowa poniżej.

2 Warunkiem udziału w Biegu jest:

a Wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

b Wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu dostępnych na stronie internetowej .

c Akceptacja udziału w Biegu i imprezach towarzyszących na własną odpowiedzialność (Oświadczenie), mając na uwadze niebezpieczeństwa i ryzyka wynikające z charakteru i długości Biegu, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty (pogorszenia) zdrowia lub życia. W Biegu powinny uczestniczyć wyłącznie osoby posiadające dobry stan zdrowia, nieposiadające przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w Biegu.

d Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika podanych w formularzu zgłoszeniowym, o którym mowa powyżej, w tym w oświadczeniu Uczestnika o stanie zdrowia pozwalającym mu na udział w Festiwalu, a także zgody na zamieszczanie danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, płci, roku urodzenia, narodowości, adresu e-mail oraz wizerunku w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych i w formie drukowanej oraz na przesyłanie przez Organizatora na wskazany adres mailowy Uczestników informacji dotyczących promocji i marketingu produktów i usług sponsorów i partnerów Festiwalu oraz ankiet i informacji organizacyjnych dotyczących Festiwalu.

e Dokonanie zgłoszenia na zasadach określonych w ustępie VII Regulaminu poniżej.

f Poddanie się weryfikacji w Biurze Zawodów w dniach jego funkcjonowania, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

g Organizatorowi przysługuje prawo do udzielenia oficjalnym partnerom oraz sponsorom Festiwalu sublicencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku, o którym mowa poniżej, w zakresie nie szerszym niż zakres udzielonej mu licencji.

h Wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystanie i przetwarzanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku. Uczestnik udziela Administratorowi danych osobowych i Organizatorowi niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie licencji na wykorzystanie i przetwarzanie utrwalonego wizerunku na następujących polach eksploatacji:

i Utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie,

ii Udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom egzemplarza lub kopii, na której utrwalono wizerunek w celu wykorzystania do promocji sponsora lub oficjalnego partnera w zakresie jego udziału w Festiwalu,

iii Wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej,

iv Zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku,

v Publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

vi Zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i bilbordach,

vii Emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych,

viii Publikowanie zdjęć uczestnika z udziału w Biegu w postaci zdjęć z trasy biegów (link do zdjęć i materiałów video zostanie umieszczony przy nazwisku uczestnika).

3 Odbieranie pakietów i numerów startowych odbywać się będzie podczas weryfikacji Uczestników, na podstawie okazanego do wglądu dokumentu identyfikacyjnego ze zdjęciem lub pisemnej zgody na odebranie pakietu startowego dla Uczestnika przez osobę trzecią (w przypadku, gdy Uczestnik nie może osobiście odebrać pakietu startowego i numeru startowego). Wzór zgody stanowi załącznik do Regulaminu.

4 Odbiór pakietów startowych odbywa się wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Nie ma możliwości przesyłania pakietów startowych na adres Uczestnika.

5 Pakiety startowe będą wydawane w dniach w Biurze Zawodów w godzinach funkcjonowania Biura. O dokładnej lokalizacji oraz godzinach funkcjonowania Biura Zawodów, Organizator poinformuje Uczestników za pośrednictwem Strony Internetowej, nie później niż na 3 (trzy) dni przed rozpoczęciem Biegu.

6 Szatnie zostaną usytuowane na obiektach Stadionu Lekkoatletycznego Zawisza, w okolicy Startu i Mety Festiwalu. O dokładnej lokalizacji szatni Organizator poinformuje Uczestników za pośrednictwem Strony Internetowej, nie później niż na 3 (trzy) dni przed rozpoczęciem Biegu.

7 Uczestnicy mogą oddać do depozytu rzeczy osobiste, zapakowane w torby lub worki dostępne w depozycie, które zostaną oznaczone specjalnym numerem depozytowym. W przypadku zagubienia numeru startowego przez Uczestnika, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pobranie rzeczy z depozytu przez inną osobę.

8 Uczestnicy mają obowiązek przestrzegania porządku publicznego, poleceń służb porządkowych oraz poszanowania pozostałych Uczestników Biegu. Organizator ma prawo usunąć z terenu Biegu osoby, które zakłócają porządek publiczny, przebieg Biegu lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem, przepisami IAAF lub PZLA.

9 Podczas Biegu wszyscy Uczestnicy zobowiązani są posiadać numery startowe przymocowane z przodu koszulki startowej. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości powoduje dyskwalifikację.

10 Podczas biegu wszyscy Uczestnicy zobowiązani są posiadać chip do pomiaru czasu.

11 Przed biegiem Uczestnicy będą mieli możliwość skorzystania z przebieralni. Po Biegu Uczestnicy będę mieli możliwość skorzystania z przebieralni oraz punktów odświeżania (sanitariaty z bieżącą wodą).

12 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników pozostawione na trasie Biegu.

13 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone przez Uczestników w wyniku uczestnictwa w Biegu.

14 Uczestnicy przyjmują do wiadomości i zgadzają się, że Organizator będzie uprawniony do odmówienia Uczestnikowi uczestnictwa w Biegu w przypadku nieprzestrzegania przez Uczestnika niniejszego Regulaminu, poleceń personelu Organizatora, lub przedstawicieli Organizatora podczas Biegu.

    VII. ZGŁOSZENIA

1 Zgłoszenia przyjmowane są: poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na Stronie Internetowej.

2 Organizator ustala limit pakietów na 300 (trzysta) na Rolkarskiej Dziesiątce oraz Rolkarskim Półmaratonie.

3 O udziale Uczestników w Biegu decyduje kolejność zgłoszeń oraz wniesienie opłaty startowej. Za termin wniesienia opłaty uważa się datę i godzinę uznania rachunku bankowego Gwarantowany pakiet startowy otrzymują Uczestnicy których zgłoszenie zostanie opłacone do 20 maja 2018 lub do wyczerpania limitu miejsc. Po tym terminie Organizator nie gwarantuje otrzymania pełnego pakietu startowego.. Po tym terminie Organizator nie gwarantuje otrzymania pełnego pakietu startowego.

4 Zgłoszenia przyjmowane są na Stronie Internetowej www.pkobydgoskifestiwalbiegowy.pl oraz w dniach 10/11/12.05.2019 r. zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie w Biurze Zawodów w godzinach jego funkcjonowania. Organizator poinformuje Uczestników o lokalizacji Biura Zawodów oraz godzinach jego funkcjonowania, za pośrednictwem Strony Internetowej, nie później niż na 3 dni przed rozpoczęciem Biegu.

5 Za zgłoszenie uważa się rejestrację w systemie zgłoszeniowym Biegu na Stronie Internetowej lub w Biurze Zawodów i wpływu na konto Organizatora opłaty za pakiet startowy.

6 Opłata startowa jest przeznaczona na pokrycie kosztów organizacyjnych Biegu i nie jest równoznaczna z zakupem pakietu startowego.

7 W skład pełnego pakietu startowego wchodzą: numer startowy, chip do pomiaru czasu, koszulka techniczna, medal na mecie, upominki od sponsorów i partnerów wydarzenia.

8 Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.

9 Opłata startowa w Biegu wynosi:

• 39,99 zł dla pierwszych 50 zarejestrowanych uczestników
• 49,99 zł dla kolejnych 50 zarejestrowanych uczestników
• 59,99 zł do 28 lutego 2019
• 69,99 zł do 31 marca 2019
• 89,99 zł do 30 kwietnia 2019 (z gwarancją pełnego pakietu startowego)
• 99,99 zł od 1 do 5 maja 2019 (bez gwarancji pełnego pakietu startowego)
• 109,99 zł w dniach otwarcie Biura Zawodów (bez gwarancji pełnego pakietu)

VIII. KLASYFIKACJE

1 Podczas Biegu Rolkarska dziesiątka prowadzona będzie klasyfikacja Uczestników w kategorii Open Kobiet i Mężczyzn

2 Podczas Biegu Rolkarski Półmaraton prowadzona będzie klasyfikacja Uczestników w kategoriach:

◦ Open Kobiet i Mężczyzn

◦ W kategorii wiekowej do lat 30 kobiet i mężczyzn

◦ W kategorii wiekowej od 31 do 50 lat kobiet i mężczyzn

◦ W kategorii wiekowej powyżej 50 lat kobiet i mężczyzn

3 Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu wykonywany za pomocą chipa. Na trasie Biegu znajdowała się będzie mata pomiarowa, odnotowująca pojawienie się Uczestnika w punkcie kontrolnym pomiaru czasu. Brak pojawienia się Uczestnika na danym punkcie może spowodować dyskwalifikację uczestnika.

IX. NAGRODY

1 Zwycięzcy wszystkich kategorii (miejsca 1-3) wśród kobiet i mężczyzn otrzymują nagrody rzeczowe.

2 Nagrody w poszczególnych klasyfikacjach nie dublują się.

3 Wszyscy Uczestnicy, którzy ukończą Bieg w limicie czasu liczony od strzału startera, otrzymają medal.

4 Warunkiem otrzymania nagród jest ukończenie zawodów, odbiór osobisty podczas ceremonii wręczania nagród i negatywny wynik kontroli antydopingowej.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1 Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie Biegu, w czasie jego trwania i bezpośrednio po jego zakończeniu.

2 Organizator posiada ubezpieczenie OC.

3 Przebywanie na trasie Biegu bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę trasy. W szczególności zabrania się poruszania po trasie Biegu na rowerach, deskorolkach i innych urządzeniach mechanicznych oraz ze zwierzętami.

4 Niedozwolone jest również korzystanie z kijków biegowych.

5 Przekazanie swojego numeru startowego innej osobie za jej zgodą powoduje dyskwalifikację Uczestnika jak również osoby, której Uczestnik przekazał numer. Prawo do uczestnictwa w Biegu nie podlega przeniesieniu na osoby trzecie ani wymianie na pieniądze.

6 Pisemne protesty dotyczące organizacji lub wyników Biegu, należy kierować do Biura Organizacyjnego Biegu (e-mail: kontakt@pkobydgoskifestiwalbiegowy.pl ), w nieprzekraczalnym terminie 24 godzin od zakończenia Biegu. Protesty rozstrzyga Komisja powołana przez Komitet Organizacyjny – decyzje Komisji są ostateczne. Protesty będą rozpatrywane w terminie 3 dni od dnia wpływu protestu. Po tym terminie wyniki Biegu stają się wynikami oficjalnymi. Organizator nie zezwala na przekazywanie pakietów startowych na cele jakichkolwiek konkursów bez uzyskania pisemnej zgody Organizatora.

7 Organizator jest uprawniony do przeprowadzenia kontroli antydopingowej wśród wybranych Uczestników

8 Koszty opłaty za pakiet startowy, koszty dojazdów oraz innych świadczeń pokrywają Uczestnicy Biegu lub organizacje ich delegujące.

9 W przypadku zmagań na rolkach, uczestnicy zobowiązani są do założenia kasków. Sugerowane jest też założenie ochraniaczy.

10 Organizator ma prawo dokonania zmiany niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie sytuacji Uczestników, w szczególności w zakresie praw nabytych na podstawie niniejszego Regulaminu. Ewentualne późniejsze zmiany niniejszego Regulaminu obowiązują od daty ich publikacji na Stronie Internetowej

11 Wyniki będą opublikowane na Stronie Internetowej oraz przekazane do informacji mediów

12 Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bezpodawania przyczyn.

13 Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.

14 Organizator rozstrzyga o formule przeprowadzenia zawodów2

15 Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność I ponosi związane z tym ryzyko.

16 Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w zawodach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwości odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.

17 Każdy uczestnik akceptując regulamin potwierdza iż stan jego zdrowia pozwala mu na start w zawodach i nie istnieją żadne przeciwwskazania zdrowotne do wzięcia udziału w tak intensywnym wysiłku jakim są zawody.

18 W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.

Zgłoś swój udział w bieguSPONSOR TYTULARNYAmbasador Marki Aktywna Bydgoszcz

0.07550740

#jabiegne @pkobfb pkobfb.pl #jabiegne @pkobfb pkobfb.pl #jabiegne @pkobfb pkobfb.pl #jabiegne @pkobfb pkobfb.pl #jabiegne @pkobfb pkobfb.pl #jabiegne @pkobfb pkobfb.pl #jabiegne @pkobfb pkobfb.pl #jabiegne @pkobfb pkobfb.pl #jabiegne @pkobfb pkobfb.pl

PKO Bydgoski Festiwal Biegowy

relacja wynikirelacja grid videorelacja grid foodtruckrelacja grid zwyciezcyrelacja grid biegowe wydarzenie rokurelacja grid trasarelacja film

powered by Talem Technologies

Nasza strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Zamknij