PKO Bydgoski Festiwal Biegowy

4 - 6 września 2020

Z wielką przyjemnością zapraszamy bydgoskich pracodawców do udziału w 5.PKO Bydgoskim Festiwalu Biegowym.

Jako organizator czterech udanych edycji PKO Bydgoskiego Festiwalu Biegowego, największej imprezy biegowej w naszym mieście, uznaliśmy, że warto namówić do udziału w tym wydarzeniu bydgoskich pracodawców.

Cieszymy się ze naszą inicjatywę postanowił wesprzeć Kujawsko-Pomorski Związek Pracodawców i Przedsiębiorców. Z pewnością wspólnie możemy zdziałać w tej sprawie więcej. Specjalnie dla Państwa stworzyliśmy oddzielną klasyfikację i nazwaliśmy ją Drużynowym Biegiem Pracodawców.

 

I. CELE IMPREZY

1. Popularyzacja i upowszechnianie zdrowego stylu życia, biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej oraz integracja środowiska Pracodawców i Przedsiębiorców.
2. Promocja miasta Bydgoszczy w Polsce i na świecie.

II. ORGANIZATOR

1. Organizatorami Bydgoskiego Festiwalu Biegowego (dalej także jako „Festiwal”), w ramach którego organizowany jest 2-gi Drużynowy Bieg Pracodawców (dalej także jako Bieg) są Stowarzyszenie Maraton Bydgoski oraz Ars Athletica Bydgoszcz Sp. z o.o. Sp. k.

III. TERMIN, MIEJSCE I FORMUŁA BIEGU

 • Bieg odbędzie się w dniu 06.09.2020 r. w Bydgoszczy i będzie integralną częścią 5.PKO Bydgoskiego Festiwalu Biegowego.
 • W 2gim Drużynowym Biegu Pracodawców mogą wziąć udział  4-osobowe drużyny składające się z pracowników i właścicieli zgłoszonych firm.
 • Bieg odbędzie się na trasie 10 km.
 • O miejscu drużyny zdecyduje łączny czas 4 zawodników.
 • Drużyna może składać się z kobiet i mężczyzn.
 • Zgłoszone do Biegu osoby będą także ujęte w klasyfikacji ogólnej biegu na 10 km 5. PKO Bydgoskiego Festiwalu Biegowego.
 • Zgłoszenia drużyny dokonują członkowie drużyny poprzez rejestrację na dystans 10 km, a następnie kapitan poprzez zgłoszenie mailowe drużyny na adres biuro@pkobydgoskifestiwalbiegowy.pl oraz dokonanie opłaty startowej równej aktualnie obowiązującego wpisowego pomnożonej przez ilość 4 uczestników.
  Zgłoszenie drużyny jest ważne tylko w przypadku wniesienia opłat startowych i poinformowania organizatora o chęci uczestnictwa w tej klasyfikacji do 1 sierpnia 2020 roku.

 • Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą Bieg otrzymają pamiątkowe medale, a 3 najlepsze drużyny pamiątkowe puchary.
 • Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące Biegu są dostępne w regulaminie biegu na 10 km na stronie www.pkobydgoskifestiwalbiegowy.pl.

trasa10km

Profil trasy biegu na 10 km:

profil 10km

profil 10km stopnie

Opis trasy

 • Start godzina 10.00 z bieżni Stadionu Zawiszy,
 • wybieg ze stadionu na drogę wewnętrzną za stadionem, dobieg do krzyżówki ul. Gdańskiej i Modrzewiowej,
 • skręt w prawo w ul. Gdańską, dobieg do skrzyżowania ul. Gdańskiej, Kamiennej i Artyleryjskiej,
 • skręt w prawo w ul. Artyleryjską,
 • dobieg do ul. Witolda Pileckiego (podbieg pod wiadukt) do Ronda Maczka (nawrót),
 • powrót ul. Witolda Pileckiego, Artyleryjską do ul. Gdańskiej,
 • skręt w lewo w ul. Gdańską, dobieg do ul. Modrzewiowej (nawrót),
 • wbieg prawym pasem jezdni z ul. Gdańskiej do strefy finishera,
 • META - przed Stadionem Zawiszy.

 

Punkty regeneracyjne (woda, izotonic, banan):

 • 3,2 km,
 • 7,2 km,
 • 9 km,
 • w strefie finishera.

 


Regulamin i opłaty - 10 km

I. CELE IMPREZY

1. Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej.

2. Promocja miasta Bydgoszczy w Polsce i na świecie.

II. ORGANIZATOR

1. Organizatorami Bydgoskiego Festiwalu Biegowego (dalej także jako „Festiwal”), w ramach którego organizowany jest Półmaraton (dalej także jako Bieg) są Stowarzyszenie Maraton Bydgoski oraz Ars Athletica Bydgoszcz Sp. z o.o. Sp. k.

2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją Festiwalu, zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, innych obowiązujących przepisów prawa oraz zgodnie z Regulaminem zawodów jest Stowarzyszenie Maraton Bydgoski oraz Ars Athletica Bydgoszcz Sp. z o.o. Sp. k..

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do wzięcia udziału w Biegu, zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Osobom, które podały dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania oraz odwołania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie. Organizator może przetwarzać dane osobowe w związku z organizacją Festiwalu także we współpracy z innymi podmiotami, w zakresie koniecznym do prawidłowej organizacji Festiwalu i Biegu.

Zawodnikom przysługują prawa do: a) dostępu do danych, b) sprostowania danych, c) usunięcia danych, d) ograniczenia przetwarzania danych, e) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych , w tym również w postaci wizerunku w dowolnym momencie, f) wniesienia skargi Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na przetwarzanie ich danych przez Administratora.

III. TERMIN I MIEJSCE

1. Bieg odbędzie się w dniu 6 września 2020 r. w Bydgoszczy.

2. Planowany harmonogram dostępny będzie na stronie internetowej Organizatora: www.pkobydgoskifestiwalbiegowy.pl

3. Miejsce, godzina startu oraz szczegółowa trasa Biegu będzie dostępna na Stronie Internetowej.

4. W Biegu mogą wziąć udział wyłącznie Uczestnicy, zarejestrowani do udziału w Biegu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

5. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany daty i/lub miejsca Biegu, przy czym Uczestnik, zostanie o tym zawiadomiony poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na Stronie Internetowej nie później niż 24 godziny przed rozpoczęciem Biegu oraz w formie mailowej. Dokonanie zmian w powyższym zakresie nie skutkuje powstaniem ze strony Organizatora dodatkowych zobowiązań w stosunku do Uczestnika ani jakichkolwiek roszczeń Uczestnika w stosunku do Organizatora.

6. Długość trasy Biegu wynosi: 10 km.

7. Trasa biegu zostanie oznaczona co kilometr i posiada atest PZLA.

8. Uczestnicy na starcie ustawiają się wg kolejności, według deklarowanych najlepszych rezultatów w innych biegach. Każdy Uczestnik podczas rejestracji ma obowiązek zadeklarowania rekordu życiowego na wybranym dystansie, odpowiadającemu jego rzeczywistym możliwościom biegowym. Debiutanci wpisują szacowany (planowany) rezultat.

9. Na trasie Biegu przebywać mogą jedynie Uczestnicy Biegu, obsługa Biegu oraz osoby i pojazdy posiadające przepustkę Organizatora.

10. Automatyczny pomiar czasu wykonany będzie przy wykorzystaniu chipa dostarczonemu każdemu Uczestnikowi.

IV. LIMIT CZASU I KONTROLE

1. Uczestników obowiązuje limit czasu wynoszący 1h 40 min, liczony od strzału startera (czas brutto).

2. Uczestnicy, którzy nie dobiegną do mety w limicie czasu,zobowiązani są do przerwania Biegu i zejścia z trasy.Uczestnicy ci nie będą klasyfikowani.

3. Uczestnicy, którzy po upływie regulaminowego czasu pozostaną na trasie czynią to na własną odpowiedzialność, stosowną do obowiązujących przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu cywilnego. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu uszkodzenia ciała lub uszczerbku na zdrowiu tych Uczestników

4. Uczestnik, który celowo skraca trasę biegu wyznaczoną przez Organizatora, używa chipa do pomiaru czasu w niewłaściwy sposób lub podał fałszywe dane podczas rejestracji może zostać zdyskwalifikowany.

V. PUNKTY NAWADNIANIA I MEDYCZNE

1. Punkt nawadniania będą zlokalizowane co najmniej dwukrotnie 10 kilometrowej pętli, w okolicy 3,5 km, 7,5 km.
2. Punkty medyczne będą znajdowały się w okolicy 7 km oraz na mecie i będą obsługiwane przez ratowników medycznych.

VI. UCZESTNICTWO

1. Impreza ma charakter otwarty. Prawo startu mają osoby, które najpóźniej w dniu 06.09.2020 r. ukończą 16 lat oraz spełnią warunki, o których mowa poniżej.

2. Warunkiem udziału w Biegu jest:

a. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

b. Wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu oraz przepisów IAAF (International Association of Athletics Federations), dostępnych na stronie internetowej .

c. Akceptacja udziału w Biegu i imprezach towarzyszących na własną odpowiedzialność (Oświadczenie ), mając na uwadze niebezpieczeństwa i ryzyka wynikające z charakteru i długości Biegu, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty (pogorszenia) zdrowia lub życia. W Biegu powinny uczestniczyć wyłącznie osoby posiadające dobry stan zdrowia, nieposiadające przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w Biegu.

d. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika podanych w formularzu zgłoszeniowym, o którym mowa powyżej, w tym w oświadczeniu Uczestnika o stanie zdrowia pozwalającym mu na udział w Festiwalu, a także zgody na zamieszczanie danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, płci, roku urodzenia, narodowości, adresu e-mail oraz wizerunku w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych i w formie drukowanej oraz na przesyłanie przez Organizatora na wskazany adres mailowy Uczestników informacji dotyczących promocji i marketingu produktów i usług sponsorów i partnerów Festiwalu oraz ankiet i informacji organizacyjnych dotyczących Festiwalu.

e. Dokonanie zgłoszenia na zasadach określonych w ustępie VII Regulaminu poniżej.

f. Poddanie się weryfikacji w Biurze Zawodów w dniach jego funkcjonowanie, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

g. Organizatorowi przysługuje prawo do udzielenia oficjalnym partnerom oraz sponsorom Festiwalu sublicencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku, o którym mowa poniżej, w zakresie nie szerszym niż zakres udzielonej mu licencji.

h. Wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystanie i przetwarzanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku. Uczestnik udziela Administratorowi danych osobowych i Organizatorowi niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie licencji na wykorzystanie i przetwarzanie utrwalonego wizerunku na następujących polach eksploatacji:

i. Utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie,

ii. Udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom egzemplarza lub kopii, na której utrwalono wizerunek w celu wykorzystania do promocji sponsora lub oficjalnego partnera w zakresie jego udziału w Festiwalu,

iii. Wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej,

iv. Zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku,

v. Publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

vi. Zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i bilbordach,

vii. Emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych,

viii. Publikowanie zdjęć uczestnika z udziału w Biegu w postaci zdjęć z trasy biegów (link do zdjęć i materiałów video zostanie umieszczony przy nazwisku uczestnika).

3. Odbieranie pakietów i numerów startowych odbywać się będzie podczas weryfikacji

Uczestników, na podstawie okazanego do wglądu dokumentu identyfikacyjnego ze zdjęciem lub pisemnej zgody na odebranie pakietu startowego dla Uczestnika przez osobę trzecią (w przypadku, gdy Uczestnik nie może osobiście odebrać pakietu startowego i numeru startowego). Wzór zgody stanowi załącznik do Regulaminu.

4. Odbiór pakietów startowych odbywa się wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Nie ma możliwości przesyłania pakietów startowych na adres Uczestnika.

5. Pakiety startowe będą wydawane w dniach 04-06.09.2020 r. w Biurze Zawodów w godzinach funkcjonowania Biura. O dokładnej lokalizacji oraz godzinach funkcjonowania Biura Zawodów, Organizator poinformuje Uczestników za pośrednictwem Strony Internetowej, nie później niż na 3 (trzy) dni przed rozpoczęciem Biegu.

6. Szatnie zostaną usytuowane na obiektach Stadionu Lekkoatletycznego Zawisza, w okolicy Startu i Mety Festiwalu. O dokładnej lokalizacji szatni Organizator poinformuje Uczestników za pośrednictwem Strony Internetowej, nie później niż na 3 (trzy) dni przed rozpoczęciem Biegu.

7. Uczestnicy mogą oddać do depozytu rzeczy osobiste, zapakowane w torby lub worki dostępne w depozycie, które zostaną oznaczone specjalnym numerem depozytowym. W przypadku zagubienia numeru startowego przez Uczestnika, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pobranie rzeczy z depozytu przez inną osobę.

8. Uczestnicy mają obowiązek przestrzegania porządku publicznego, poleceń służb porządkowych oraz poszanowania pozostałych Uczestników Biegu. Organizator ma prawo usunąć z terenu Biegu osoby, które zakłócają porządek publiczny, przebieg Biegu lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem, przepisami IAAF lub PZLA.

9. Podczas Biegu wszyscy Uczestnicy zobowiązani są posiadać numery startowe przymocowane z przodu koszulki startowej. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości powoduje dyskwalifikację.

10. Podczas biegu wszyscy Uczestnicy zobowiązani są posiadać chip do pomiaru czasu.

11. Przed biegiem Uczestnicy będą mieli możliwość skorzystania z przebieralni. Po Biegu Uczestnicy będę mieli możliwość skorzystania z przebieralni oraz punktów odświeżania (sanitariaty z bieżącą wodą).

12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników pozostawione na trasie Biegu.

13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone przez Uczestników w wyniku uczestnictwa w Biegu.

14. Uczestnicy przyjmują do wiadomości i zgadzają się, że Organizator będzie uprawniony do odmówienia Uczestnikowi uczestnictwa w Biegu w przypadku nieprzestrzegania przez Uczestnika niniejszego Regulaminu, poleceń personelu Organizatora, lub przedstawicieli Organizatora podczas Biegu.

VII. ZGŁOSZENIA

1. Zgłoszenia przyjmowane są: poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na Stronie Internetowej.

2. Organizator ustala limit pakietów dla Biegu na 2000 (dwa tysiące). O udziale Uczestników w Biegu decyduje kolejność zgłoszeń oraz wniesienie opłaty startowej. Za termin wniesienia opłaty uważa się datę i godzinę uznania rachunku bankowego Organizatora lub uiszczenia opłaty w Biurze Zawodów. Gwarantowany pakiet startowy otrzymują Uczestnicy których zgłoszenie zostanie opłacone przed 30 lipca 2020. Po tym terminie Organizator nie gwarantuje otrzymania pełnego pakietu startowego.

3. Zgłoszenia przyjmowane są na Stronie Internetowej do dnia 31.08.2020 r. W dniach 04-06.09.2020 r. zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie w Biurze Zawodów w godzinach jego funkcjonowania. Organizator poinformuje Uczestników o lokalizacji Biura Zawodów oraz godzinach jego funkcjonowania, za pośrednictwem Strony Internetowej, nie później niż na 3 dni przed rozpoczęciem Biegu. Termin do składania zgłoszeń upływa 31.08.2020 r.

4. Za zgłoszenie uważa się rejestrację w systemie zgłoszeniowym Biegu na Stronie Internetowej lub w Biurze Zawodów i wpływu na konto Organizatora opłaty za pakiet startowy.

5. Opłata startowa jest przeznaczona na pokrycie kosztów organizacyjnych Biegu i nie jest równoznaczna z zakupem pakietu startowego.

6. W skład pełnego pakietu startowego wchodzą: numer startowy, chip do pomiaru czasu, koszulka techniczna, medal na mecie, upominki od sponsorów i partnerów wydarzenia.
Organizator zastrzega sobie prawo do sprzedaży niepełnych pakietów startowych bez niektórych jego elementów (np. koszulka, upominki od sponsorów)

7. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Termin do wniesienia opłaty to 14 dni od momentu zarejestrowania się uczestnika biegu, po tym terminie link do płatności może wygasnąć.

8. Opłata startowa w Biegu wynosi:

• 29,99 zł dla pierwszych 50 zarejestrowanych uczestników
• 39,99 zł dla kolejnych 300 zarejestrowanych uczestników
• 49,99 zł do 31 marca 2020
• 59,99 zł do 31 maja 2020
• 69,99 zł do 31 lipca 2020
• 79,99 zł do 30 sierpnia 2020
• 99,99 zł w dniach otwarcie Biura Zawodów (bez gwarancji pełnego pakietu startowego)

 

VIII. KLASYFIKACJE

1. Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu wykonywany za pomocą chipa. Na trasie Biegu znajdować się będą maty pomiarowe, odnotowująca pojawienie się Uczestnika w punkcie kontrolnym pomiaru czasu. Brak pojawienia się Uczestnika na danym punkcie może spowodować dyskwalifikację uczestnika oraz drużyny, w której był zgłoszony.

2. Podczas Biegu prowadzone będą następujące klasyfikacje Uczestników:

a. klasyfikacja Open Kobiet i Mężczyzn

b. klasyfikacja zespołowa: zespół składa się z minimum trzech osób startujących indywidualnie w ramach jednego dystansu. Do klasyfikacji zespołowej dla każdego dystansu brana jest suma miejsc trzech najlepszych członków zespołu.

c. klasyfikacje wiekowe:

Kobiety
Open
K 16 (16-24 lat)
K 25 (25 - 29 lat)
K 30 (30 - 34 lat)
K 35 (35 - 39 lat)
K 40 (40 - 44 lata)
K 45 (45 - 49 lat)
K 50 (50 - 54 lata)
K 55+ (55 lat i więcej)

Mężczyźni
Open
M 16 (16-24 lat)
M 25 (25 - 29 lat)
M 30 (30 - 34 lat)
M 35 (35 - 39 lat)
M 40 (40 - 44 lata)
M 45 (45 - 49 lat)
M 50 (50 - 54 lata)
M 55+ (55 lat i więcej)


IX. NAGRODY

1. Zwycięzcy w kategorii OPEN kobiet i mężczyzn, kategorie wiekowe (miejsca 1-3), otrzymują nagrody rzeczowe.

2. Wszyscy Uczestnicy, którzy ukończą Bieg w czasie 1h 40 min liczony od strzału startera (czas brutto), otrzymają medal.

3. Warunkiem otrzymania nagród jest ukończenie zawodów, odbiór osobisty podczas ceremonii wręczania nagród i negatywny wynik kontroli antydopingowej.

4. Nagrody w klasyfikacjach OPEN i wiekowych nie dublują się.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie Biegu, w czasie jego trwania i bezpośrednio po jego zakończeniu.

2. Organizator posiada ubezpieczenie OC. Ubezpieczenie NW w czasie Biegu wymaga osobnej polisy wykupionej indywidualnie przez Uczestnika we własnym zakresie.

3. Przebywanie na trasie Biegu bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę trasy. W szczególności zabrania się poruszania po trasie Biegu na rowerach, deskorolkach i innych urządzeniach mechanicznych oraz ze zwierzętami.

4. Osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich będą klasyfikowane w ramach odrębnej kategorii tylko w przypadku zgłoszenia tego faktu Organizatorowi poprzez mail na adres: kontakt@pkobydgoskifestiwalbiegowy.pl Ze względów bezpieczeństwa, do rywalizacji na wózkach inwalidzkich zostaną dopuszczeni zawodnicy na wózkach tradycyjnych (nie sportowych), tylko na dystansie 10 kilometrów.

5. Niedozwolone jest również korzystanie z kijków typu Nordic Walking lub podobnych.

6. Przekazanie swojego numeru startowego innej osobie za jej zgodą powoduje dyskwalifikację Uczestnika jak również osoby, której Uczestnik przekazał numer. Prawo do uczestnictwa w Biegu nie podlega przeniesieniu na osoby trzecie ani wymianie na pieniądze.

7. Pisemne protesty dotyczące organizacji lub wyników Biegu, należy kierować do Biura Organizacyjnego Biegu (e-mail: kontakt@pkobydgoskifestiwalbiegowy.pl ), w nieprzekraczalnym terminie 24 godzin od zakończenia Biegu. Protesty rozstrzyga Komisja powołana przez Komitet Organizacyjny – decyzje Komisji są ostateczne. Protesty będą rozpatrywane w terminie 3 dni od dnia wpływu protestu. Po tym terminie wyniki Biegu stają się wynikami oficjalnymi. Organizator nie zezwala na przekazywanie pakietów startowych na cele jakichkolwiek konkursów bez uzyskania pisemnej zgody Organizatora.

8. Organizator jest uprawniony do przeprowadzenia kontroli antydopingowej wśród wybranych Uczestników

9. Koszty opłaty za pakiet startowy, koszty dojazdów oraz innych świadczeń pokrywają Uczestnicy Biegu lub organizacje ich delegujące.

10. Organizator ma prawo dokonania zmiany niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie sytuacji Uczestników, w szczególności w zakresie praw nabytych na podstawie niniejszego Regulaminu. Ewentualne późniejsze zmiany niniejszego Regulaminu obowiązują od daty ich publikacji na Stronie Internetowej

11. Wyniki będą opublikowane na Stronie Internetowej oraz przekazane do informacji medió

12. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bezpodawania przyczyn.

13. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.

14. Organizator rozstrzyga o formule przeprowadzenia zawodów

15. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko.

16. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w zawodach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwości odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.

17. Każdy uczestnik akceptując regulamin potwierdza iż stan jego zdrowia pozwala mu na start w zawodach i nie istnieją żadne przeciwwskazania zdrowotne do wzięcia udziału w tak intensywnym wysiłku jakim są zawody.

18. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.

Zgłoś swój udział w bieguSPONSOR TYTULARNYAmbasador Marki Aktywna Bydgoszcz

0.07550740

#jabiegne @pkobfb pkobfb.pl #jabiegne @pkobfb pkobfb.pl #jabiegne @pkobfb pkobfb.pl #jabiegne @pkobfb pkobfb.pl #jabiegne @pkobfb pkobfb.pl #jabiegne @pkobfb pkobfb.pl #jabiegne @pkobfb pkobfb.pl #jabiegne @pkobfb pkobfb.pl #jabiegne @pkobfb pkobfb.pl

PKO Bydgoski Festiwal Biegowy

relacja wynikirelacja grid videorelacja grid foodtruckrelacja grid zwyciezcyrelacja grid biegowe wydarzenie rokurelacja grid trasarelacja film

powered by Talem Technologies

Nasza strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Zamknij